OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

cti-users message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: RE: [cti-users] Removal request


Remove me from subscribers list please

 

From: cti-users@lists.oasis-open.org [mailto:cti-users@lists.oasis-open.org] On Behalf Of Jay M
Sent: Thursday, August 27, 2015 10:53 AM
To: cti-users@lists.oasis-open.org
Subject: [cti-users] Removal request

 

Remove me from subscribers list please


 

EmiTel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000482636, z kapitałem zakładowym w wysokości 11.500.000 zł, posiadająca numer REGON 146945210, NIP 527-27-03-675 
[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]