OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

dita-machine-industry message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: todays meeting


Sorry, I cannot attend todays meeting.

Kind regards, BirgitiCtrl | B. Strackenbrock | Gutenbergweg 1 | 4104 BA Culemborg
T: +31 (0)345 62 01 99 | M: +31 (0)6 51 36 41 96 | F: 0345 51 08 67Handelsregister KvK Rivierenland 11063591 | Chamber of Commerce Rivierenland 11063591Let op : Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de persoon of organisatie aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is. Voor het geval de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is, wordt hierbij vermeld, dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct per mail/fax te informeren. Dank voor uw medewerking.

Important Notice: This E-mail is confidential, may be legally privileged and is for the intended recipient only. Access, disclosure, copying, distribution or reliance on any of it by anyone else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and be kind enough to e-mail confirmation to sender.


[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]