OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docbook-apps message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: FYI: DocBook presentation in Dresden, Germany


Hi,

I will held an introductory DocBook presentation during OS/2 conference 
in Dresden this Sunday (November 20th).

http://warpstock.allegronet.de/Presentations/Presentations/index_html#docbook

Presentation will be given in English language. If you have some friends 
in this area who are still not converted to DocBook or if you want to 
just chat about DocBook after presentation, feel free to visit my 
lecture. Conference fee is a very cheap 
(http://warpstock.allegronet.de/Registration) -- well at least compared 
to events like XML conference :-)

				Jirka

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
Nejbližší termíny školení: XML schémata (včetně RELAX NG) 7.-9.11.
     *** DocBook 5.-7.12. *** XSL-FO 19.-20.12. ***
------------------------------------------------------------------

S/MIME Cryptographic Signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]