OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docbook-apps message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [docbook-apps] switch header.rule off chapter titlepage


Sean Wheller wrote:
> 
> I tried the above customization. It did not work. I still get a header rule on 
> chapter title pages.

Sorry, I was typing faster then thinking. It should be:

 <xsl:template name="head.sep.rule">
  <xsl:param name="pageclass"/>
  <xsl:param name="sequence"/>
  <xsl:param name="gentext-key"/>

  <xsl:if test="$header.rule != 0 and $sequence != 'first'">
   <xsl:attribute name="border-bottom-width">0.5pt</xsl:attribute>
   <xsl:attribute name="border-bottom-style">solid</xsl:attribute>
   <xsl:attribute name="border-bottom-color">black</xsl:attribute>
  </xsl:if>
 </xsl:template>


-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
    ** DocBook 15.-17.5.2006 ** XSL-FO 12.-13.6.2006 **
   ** XSLT 23.-26.10.2006 ** XML schémata 13.-15.11.2006 **
------------------------------------------------------------------
  http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------

S/MIME Cryptographic Signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]