OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docbook-apps message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [docbook-apps] can anyone recommend a more/better "marked up"form of...


Ron Catterall wrote:

> if JSCET is a link to a <bibliography> item try:
> <citation><biblioref linkend="JSCET"/> (p.805)</citation>
> or, even better, just:
> <biblioref linkend="JSCET"/> (p.805)

It is even possible to write:

<biblioref linkend="JSCET" start="805" units="pages"/>

but stylesheets are not able to render additional attributes yet.

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
    Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
     Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
           Nejbližší termíny školení:
   ** XSLT 23.-26.10.2006 ** XML schémata 13.-15.11.2006 **
    ** DocBook 11.-13.12.2006 ** XSL-FO 11.-12.12.2006 **
------------------------------------------------------------------
  http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------


S/MIME Cryptographic Signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]