OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docbook-apps message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [docbook-apps] Problem using link with xlink:href with htmlhelp


Thomas.Fehling@hzd.hessen.de wrote:
> Hello,
> 
> I try to generate a windows help file using htmlhelp. Everything worked
> until i wanted to introduce an external link. When i inserted '<link
> xlink:href="http://www.hzd.de";>www.hzd.de</link>' in my DokBook, i also
> had to add 
> '<book lang="de"
> 	xmlns="http://docbook.org/ns/docbook";
> 	xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"; >'.
> 
> Now generating HTML, XHTML and PDF works fine. But htmlhelp produces the
> following error:
> 
> C:\HeWoG\Hilfe\XML>java com.icl.saxon.StyleSheet
> Anwenderhandbuch\Anwenderhandbuch.xml
> ../docbook-xsl-1.71.0/htmlhelp/htmlhelp.xsl use.extensions=1
>

You have to use profile-htmlhelp.xsl instead of htmlhelp.xsl. See
http://docbook.org/docs/howto/

-- 
------------------------------------------------------------------
 Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
 Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
  ** XSLT 23.-26.10.2006 ** XML schémata 13.-15.11.2006 **
   ** DocBook 11.-13.12.2006 ** XSL-FO 11.-12.12.2006 **
------------------------------------------------------------------
 http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------

S/MIME Cryptographic Signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]