OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docbook-tc message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [docbook-tc] DocBook Technical Committee Meeting Agenda: 24 January2007


Bob Stayton wrote:

> 10. Tasks and topics in DocBook

Hi Bob,

could you please add link to my proposal
(http://www.oasis-open.org/archives/docbook/200610/msg00125.html) into
meeting minutes so others can read it in advance before next meeting.

TIA,
		Jirka

-- 
------------------------------------------------------------------
 Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
 Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
** XML pro vývojáře 19.-22.3.2007 ** XML schémata 16.-18.4.2007 **
    ** XSL-FO 15.-16.5.2007 ** DocBook 26.-28.6.2007 **
------------------------------------------------------------------
 http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------

OpenPGP digital signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]