OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docbook message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [docbook] Re: Simple way to include definitions of all XML entities


Colin Paul Adams wrote:
>>>>>>"Jirka" == Jirka Kosek <jirka@kosek.cz> writes:
> 
> 
>     Jirka> Imagine someone who doesn't use XML catalogs
> 
> Isn't that heresy?

We have a lot of atheists here in Czech republic. More XML catalogs 
evangelists are needed ;-)

-- 
------------------------------------------------------------------
   Jirka Kosek     e-mail: jirka@kosek.cz     http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
   Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
      Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
        Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
Nejbližší termíny školení: XML schémata (včetně RELAX NG) 7.-9.11.
          *** DocBook 5.-7.12. *** XSL-FO 19.-20.12. ***
------------------------------------------------------------------

S/MIME Cryptographic Signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]