OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docbook message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [docbook-tc] DocBook Technical Committee Meeting Minutes: 21December 2005


Norman Walsh wrote:

> |   d. Jirka to write up the customization process for
> |     MathML and SVG support in DocBook 5.
> 
> Completed; working with Norm to get it published

The updated version of howto is online. See:

http://www.docbook.org/docs/howto/#faq-customization-mathml
http://www.docbook.org/docs/howto/#faq-customization-svg
http://www.docbook.org/docs/howto/#faq-customization-mathml-svg

			Jirka

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
   ** XSLT 13.-16.3.2006 ** XML schémata 24.-26.4.2006 **
    ** DocBook 15.-17.5.2006 ** XSL-FO 12.-13.6.2006 **
------------------------------------------------------------------

S/MIME Cryptographic Signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]