OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docstandards-interop-tech message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [docstandards-interop-tech] Please review the Docstandards InterOpScenerio and possible venues


Dee Schur wrote:

> Yes please set the call for Tuesday 27 or Thursday 29, I find those days to
> work best for all and usually 1:00EST seems like a good time in most time
> zones.

Have I missed call, or there were no progress since then?

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
   ** XSLT 23.-26.10.2006 ** XML schémata 13.-15.11.2006 **
   ** DocBook 11.-13.12.2006 ** XSL-FO 11.-12.12.2006 **
------------------------------------------------------------------
  http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------

S/MIME Cryptographic Signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]