OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

ebxml-bp-comment message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: albania informacion ju afron dhe nje mundesi tjeterTe nderuar Zonja dhe Zotrinj !

Jeni te interesuar prej kohesh per te gjetur nje pune dhe kete deshironi ta gjeni me menyren me komode qe ekziston ? Atehere jepni lajmerimin tuaj ne Kompanine prestigjoze Albania-informacion e cila ju ofron nje shans te pa perseritshem per arritjen e qellimit tuaj . 
www.Albania-informacion.injo  ju ofron Juve nje sherbim komod , te kualifikuar , mbreslenes dhe e gjitha kjo falas .  Per te arritur suksesin tuaj ju duhet vetem te regjistroheni tek ne.
Kompetenca jone eshte suksesi juaj !


info@albania-informacion.info 
[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]