OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

id-cloud message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [id-cloud] Public Cloud studies


Very interesting - thank you.

Met vriendelijke groet,

 

Martijn Kaag MSc, MCPD

tel +31 (0) 88 01 20 222 | gsm +31 (0) 6 42 94 00 93 | skype martijn.kaag-connectis


On Mon, Aug 5, 2013 at 8:59 PM, Nguyen, Dominique V <dominique.v.nguyen@bankofamerica.com> wrote:

Per our discussion, info on public cloud security risks…

 

Multi-tenant targeted victim running on the same physical host  http://cseweb.ucsd.edu/~hovav/dist/cloudsec.pdf

 

Private cryptographic key leak from VM   http://www.cs.unc.edu/~reiter/papers/2012/CCS.pdf

 

Dominique

 


This message, and any attachments, is for the intended recipient(s) only, may contain information that is privileged, confidential and/or proprietary and subject to important terms and conditions available at http://www.bankofamerica.com/emaildisclaimer. If you are not the intended recipient, please delete this message.--www.connectis.nl | Postbus 975 | 3000 AZ Rotterdam | +31 (0) 88 - 0120 222 | KvK 24444001

Connectis ontwikkelt een nieuw platform en zoekt ervaren software engineers.
Kijk op www.werkenbijconnectis.nl voor meer informatie.

Connectis, FederateNow™ en ZorgverlenerOnline zijn handelsmerken van Connected Information Systems B.V. 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. Op het werk van Connected Information Systems B.V. zijn haar algemene voorwaarden van toepassing.


[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]