OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

legalxml-comment message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [Elist Home]


Subject: Re: [legalxml-comment] Re: [legalxml-odr-discuss] Proposed Charter forOdrXML Technical Committee (1.0)Even voor de goede orde: Iedereen is van harte welkom op die bijeenkomst.
Hoe meer (OR) zielen hoe meer vreugde!
Ik denk dat dat eerste lijstje van William tot stand kwam op een
vooroverleg waar toevallig (?) Klara, Eric en ik aanwezig waren...

Radboud

-------------------------------------------------------------------------
Dr Radboud G.F. Winkels
Dept. of Computer Science & Law, University of Amsterdam, the Netherlands
email: winkels@lri.jur.uva.nl     WWW: http://www.lri.jur.uva.nl/~winkels[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [Elist Home]


Powered by eList eXpress LLC