OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

oasisnewsnl message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: OASIS Nieuws: 19 Juni 2012


Welkom bij OASIS Nieuws, een tweewekelijkse update met aankondigingen, prestaties en activiteiten van het internationale open standaarden consortium. OASIS Nieuws wordt in het Nederlands vertaald door Gershon Janssen, als een vrijwillige dienst aan de community.

----------------------------------------------------------------------------------------
In dit nummer:

* OASIS kiest nieuwe Raad van Bestuur en TAB
* Maak plannen om jaarlijkse ledenvergadering / receptie in juli bij te wonen
* OData Technisch Comité (TC) opgericht
* Leden doen voorstel tot WS-BRSP Technisch Comité
* Start openbare evaluatie overzicht van Methods of Trust Elevation 1.0
* Start openbare evaluatie SAF Cloud Profile 1.0
* Start openbare evaluatie Energy Transport Protocol Bindings 1.0
* Start openbare evaluatie Test Assertions Model Version 1.0
* OASIS lanceert Chinese Weibo
* ISO TC 154 en UN/CEFACT kondigen aan het Open Data Interchange Framework
* LegalXML sponsort RuleML-2012 @ ECAI

----------------------------------------------------------------------------------------
OASIS kiest nieuwe Raad van Bestuur en TAB

Gershon Janssen (individueel lid), Dawn Jutla van St. Mary's University, Paul Lipton van CA Technologies, en Zhexuan Song van Huawei werden verkozen en Frederick Hirsch van Nokia en Jim Hughes van Microsoft werden opnieuw verkozen in de Raad van Bestuur. Jacques Durand van Fujitsu werd opnieuw verkozen in de Technical Advisory Board. Allen zullen voor een termijn van twee jaar dienen, te beginnen op 26 juli a.s.

https://lists.oasis-open.org/archives/members/201206/msg00012.html

----------------------------------------------------------------------------------------
Maak plannen om jaarlijkse ledenvergadering en Mixer in juli bij te wonen

Alle leden worden uitgenodigd om de OASIS Algemene Ledenvergadering bij te wonen op het kantoor in Burlington (MA), Verenigde Staten op 25 juli a.s.. Op de agenda staan het jaarverslag, de uitreiking van de Distinguished Contributor Awards, de introductie van nieuwe leden van de Raad van Bestuur, het bedanken van de vertrekkende leden van de Raad van Bestuur, en gelegenheid tot algemene discussie. De vergadering wordt afgesloten met een receptie. Collega's zijn van harte welkom. Meld je aan via http://oasis-boston-2012mixer.eventbrite.com/

https://lists.oasis-open.org/archives/members/201206/msg00010.html

----------------------------------------------------------------------------------------
OData Technisch Comité (TC) opgericht

Het Open Data Protocol (OData) vereenvoudigt het opvragen en delen van gegevens tussen verschillende applicaties en meerdere stakeholders voor hergebruik in de Enterprise, Cloud, en mobiele devices. OData is een REST-based protocol, voortbouwende op HTTP, AtomPub, en JSON, gebruikmakende van URI's om data feed resources te adresseren en te benaderen. Het maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot gegevens vanuit een varieteit van bronnen, inclusief (maar niet beperkt tot) relationele databases, filesystemen, content management systemen, en traditionele websites. Het Technisch Comité wordt ondersteund door vertegenwoordigers van OASIS Foundational Sponsors, IBM en Microsoft, alsook de Sponsors CA, Citrix, Progress Software, Red Hat, SAP, WSO2, en anderen. Barbara Hartel van SAP is de tijdelijke voorzitter van het Technisch Comité; de definitieve voorzitter(s) worden gekozen op de eerste vergadering welke op 26-27 juli plaatsvindt op het kantoor van Microsoft in Redmond, WA, USA. Alle geinteresseerden worden uitgenodigd om deel te nemen; neem voor meer informatie contact op met join@oasis-open.org.

http://t.co/NoVplTF7

----------------------------------------------------------------------------------------
Leden doen voorstel tot WS-BRSP Technisch Comité (TC)

Alle belanghebbenden worden gevraagd om feedback te geven op het concept handvest ten behoeve van het oprichten van de OASIS Web Services Basic Reliable and Secure Profiles (WS-BRSP) Technisch Comité. WS-BRSP zal werken aan het onderhoud van WS-I Basic Profiles (1.2 en 2.0), Basic Security Profile (1.0), Reliable Secure Profile (1.0),  en ISO/IEC JTC 1 Profile Specifications. Diegenen die het WS-BRSP Technisch Comité voorstellen zijn onder andere vertegenwoordigers van OASIS Foundational Sponsors, Microsoft, alsook Fujitsu, Hewlett-Packard, Software AG en anderen. Michael DeNicola van Fujitsu is de tijdelijke voorzitter van het nog op te richten Technisch Comité. De inspraakperiode voor dit concept handvest sluit op 2 juli a.s.

https://lists.oasis-open.org/archives/tc-announce/201206/msg00009.html

----------------------------------------------------------------------------------------
Start openbare evaluatie overzicht van Methods of Trust Elevation 1.0
 
Het document geeft een overzicht van typen van transactionele trust mechanismen die worden gebruikt of verkocht door de leden. Dit is de eerste deliverable van dit Technisch Comité. Dit overzicht is bestemd als input voor verdere analyse. De openbare evaluatie eindigt 16 juli a.s.

http://t.co/esQ5uOrn

----------------------------------------------------------------------------------------
Start openbare evaluatie SAF Cloud Profile 1.0

De Symptoms Automation Framework (SAF) Primer bevat niet-normatieve voorbeelden van SAF symptomen, syndromen, protocollen en voorschriften, de laatste twee refererende aan DMTF Cloud Infrastructure Management Interface (CIMI). Deze openbare evaluatie eindigt 14 juli a.s.

http://t.co/2rllQcGc

----------------------------------------------------------------------------------------
Start openbare evaluatie Energy Transport Protocol Bindings 1.0

Deze specificatie specificeert gestandaardiseerde uitwisselingen van energie interoperabiliteit berichten met behulp van het AS4 profiel van de OASIS ebMS 3.0 OASIS standaard. Deze openbare evaluatie eindigt 14 juli a.s.

http://t.co/f5q8dRL2

----------------------------------------------------------------------------------------
Start openbare evaluatie Test Assertions Model Version 1.0 

Dit model geeft de structuur en semantiek van een testbewering die kan worden gebruikt om te evalueren of een implementatie voldoet aan de normatieve verklaringen in een specificatie. Deze openbare evaluatie eindigt 13 augustus a.s.

http://t.co/E7J57rn6

----------------------------------------------------------------------------------------
OASIS lanceert Chinese Weibo

De Chinees sprekende gemeenschap wordt uitgenodigd om standaardisatieactiviteiten te volgen via het nieuwe "OasisChina" microblog. De Weibo website staat onder redactie van Allison Yan Shi, de OASIS China vertegenwoordiger.

http://weibo.com/oasisopenchina

----------------------------------------------------------------------------------------
ISO TC 154 en UN/CEFACT kondigen aan het Open Data Interchange Framework

Het werk (ISO / TC 154 N 0659) zal zich richten op standaardisatie-inspanningen die voortbouwen op implementaties van ebXML Core Components (ISO / TS 15000-5). Het project zal huidig gebruik evalueren en een nieuw technisch framework ontwikkelen voor harmonisatie tussen implementaties en vocabulaires. Deelname staat open voor alle leden van de ISO-liaison organisaties (bv. OASIS) via TC 154.

http://www.isotc154.org/project-proposal-open-data-interchange-framework-odif

----------------------------------------------------------------------------------------
LegalXML sponsort RuleML-2012 @ ECAI

Dit onderzoek gebaseerde industrie-gerichte symposium zal een ​​brug slaan tussen academici en de industrie omtrent regels en semantische technologie. Het evenement brengt tezamen aanbieders van Rule systemen, leden van Rule standaardisatie comitees, open source gemeenschappen en onderzoekers. Het evenement wordt gehouden in Montpellier, Frankrijk, van 27-29 augustus. Op RuleML2012 zal ook een speciale track lopen over het OASIS LegalRuleML werk. Naast het evenement wordt ook een face-to-face Technisch Comité vergadering gehouden.

http://2012.ruleml.org/~~V

----------------------------------------------------------------------------------------
Belangrijke data:

28 juni
Field Force Management 1.0 openbare evaluatie eindigt
http://t.co/stkIPVJz

02 juli
Inspraakperiode sluit voor het voorgestelde WS-BRSP handvest
https://lists.oasis-open.org/archives/tc-announce/201206/msg00009.html

PMRM Privacy Reference Model 1.0 openbare evaluatie eindigt 
http://t.co/NztBbdeL

14 juli
SAF Cloud Profile 1.0 openbare evaluatie eindigt
http://t.co/2rllQcGc

Energy Interop Transport Protocol Bindings 1.0 openbare evaluatie eindigt
http://t.co/f5q8dRL2

16 juli
Overzicht van Methods of Trust Elevation 1.0 openbare evaluatie eindigt
http://t.co/esQ5uOrn

20 juli
Emergency Situation Reporting (EDXL-SitRep) 1.0 openbare evaluatie eindigt
http://t.co/NpEzUcgx

25 juli
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering / Receptie, Burlington (MA) Verenigde Staten
https://lists.oasis-open.org/archives/members/201206/msg00010.html

26-27 juli
OData TC houdt eerste bijeenkomst
http://t.co/NoVplTF7

13 augustus
Test Assertions Model Version 1.0 openbare evaluatie eindigt
http://t.co/E7J57rn6

27-29 augustus
LegalXML sponsort RuleML-2012 (Montpellier, Frankrijk)
http://2012.ruleml.org/~~V

----------------------------------------------------------------------------------------
Volg OASIS op:

LinkedIn: http://linkd.in/OASISopen
Twitter: http://twitter.com/OASISopen
Facebook: http://facebook.com/oasis.open
YouTube: http://www.youtube.com/oasisopen
----------------------------------------------------------------------------------------
Vrijwilligers die de nieuwsbrief willen vertalen in andere talen zijn welkom. Indien geinteresseerd kan contact worden opgenomen met communications@oasis-open.org.

Archief: http://www.oasis-open.org/news/oasis_news_archive.php

----------------------------------------------------------------------------------------
Deze vertaling van OASIS Nieuws wordt aangeboden als een informatieve dienst aan de community door Gershon Janssen. Inconsistenties tussen deze en de bronpublicatie zijn onbedoeld.[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]