OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

oslc-promcode message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [oslc-promcode] çæåãããçè


åçããã

æããããååããããããããããããããã
ããããæåãæçãçåãããçèããéããèååãçããããèãããåçãããããæããã
éããããããããpromcode.orgãææãåäãããããããèäããã

èç

2022å5æ20æ(é) 9:55 åçèä <yoshida_hiroyuki@nifty.com>:
åäãåçããã
çã15åããUMTPãããããæéåèäãçåååãããããããã
ææãããåæçäãããããããããããæçãçäãåäéãääãããããããããããçãããããã
çäääãèæãèãããããããããããæãããããããææããéãæèãããããïèãããããäïããæããããããã
ããããããããããäåãäçãææåæåããããããããããããããããããããPROMCODEãããããããèäããããããããã
ãããããããOASISææåãåäãããããäéèãããéèãããåèãããããéçæãããããããããçããããäãéäèãçãããããèéããããããããããéããããããããã


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe from this mail list, you must leave the OASIS TC that
generates this mail. Follow this link to all your TCs in OASIS at:
https://www.oasis-open.org/apps/org/workgroup/portal/my_workgroups.php[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]