OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

relax-ng message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [relax-ng] Let's have a meeting


MURATA Makoto (FAMILY Given) wrote:

>> I assume you mean 11:00a EST (08:00a PST, 16:00GMT, 17:00CET,
>> 01:00JST+, 09:30p India) on 16 *Nov* not 16 June :-)
> 
> Sorry! Yes, you are right.

This time works for me.

			Jirka

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
   ** XSLT 23.-26.10.2006 ** XML schémata 13.-15.11.2006 **
   ** DocBook 11.-13.12.2006 ** XSL-FO 11.-12.12.2006 **
------------------------------------------------------------------
  http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------

OpenPGP digital signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]