OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

security-services message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [security-services] Proposed Agenda SSTC Conference Call (August 4th, 2015)


Hello Thomas,

We would like to as Connectis add to the agenda for today's call a discussion about our proposal for a protocol extension as part of 2.1 work.

Regards,
Mert Aybat

www.connectis.nl | Postbus 975 | 3000 AZ Rotterdam | +31 (0) 88 - 0120 222 | KvK 24444001

Connectis ontwikkelt een nieuw platform en zoekt ervaren software engineers.
Kijk op www.werkenbijconnectis.nl voor meer informatie.

Connectis, FederateNow™ en ZorgverlenerOnline zijn handelsmerken van Connected Information Systems B.V. 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. Op het werk van Connected Information Systems B.V. zijn haar algemene voorwaarden van toepassing.

Attachment: connectis_protocol_extension_draft.pdf
Description: Adobe PDF document[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]