OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

security-services message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [security-services] Proposed Agenda for SSTC Telecon (1 September 2015)


Hi Thomas,

The action point for Connectis during last call was to put our draft for the protocol extension in correct format. I am attaching the new document to this email. Could you please add it to the agenda as part of 4c?

Thank you,
Mert

www.connectis.nl | Postbus 975 | 3000 AZ Rotterdam | +31 (0) 88 - 0120 222 | KvK 24444001

Connectis ontwikkelt een nieuw platform en zoekt ervaren software engineers.
Kijk op www.werkenbijconnectis.nl voor meer informatie.

Connectis, FederateNow™ en ZorgverlenerOnline zijn handelsmerken van Connected Information Systems B.V. 

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. Op het werk van Connected Information Systems B.V. zijn haar algemene voorwaarden van toepassing.

Attachment: saml-requesting-attributes-v1.0.pdf
Description: Adobe PDF document[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]