OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docbook-apps message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [docbook-apps] Re: is docbook the right tool for the job?
> But can be quite easily customized for other languages. I'm using it 
> occasionaly for Czech document which use iso-8859-2 or windows-1250. See 
> http://www.kosek.cz/diplomka/ for my customization.

Citing...
"
P?es LaTeX

Na adrese http://db2latex.sourceforge.net/ je k dispozici sada XSL styl?, 
které jsou schopné p?evést docbookový dokument na LaTeX. Umíte-li LaTeX je 
to celkem dobrá cesta, jak získat typograficky mnohem dokonalej?í dokument 
ne? z klasických DSSSL nebo XSL styl?. Styly pot?ebují v?t?inou drobn? 
upravit ? jednak proto, abyste s nimi mohli zpracovat ?eské dokumenty, 
a také proto, aby výstup odpovídal p?esn? va?im pot?ebám"


My thoughts exactly!  :)

Best regards, and have a nice weekend.

R.[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]