OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docbook message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [docbook] Reg. Docbook version 4.5CR2


Sundaraj Arumugam wrote:

> I have downloaded the DocBook XML DTD V4.5CR2. When I try to open the 
> file docbookx.dtd in my editor (xmlspy Version 3.5, an editor for 
> windows). I get an error message in the following files:
> 
> dbpoolx.mod - entity 'notation.class' is undefined
> 
> docbookx.dtd - entity 'ho' is undefined.
> 
> Could you please let me know the way to solve the above errors.

Try different tool then XMLSpy. XML parser in earlier versions of XMLSpy 
is known to be buggy.

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
    ** DocBook 15.-17.5.2006 ** XSL-FO 12.-13.6.2006 **
   ** XSLT 23.-26.10.2006 ** XML schémata 13.-15.11.2006 **
------------------------------------------------------------------
  http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------

S/MIME Cryptographic Signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]