OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

docbook-apps message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Re: [docbook-apps] Re: [docbook] DocBook and Google Summer of Code?


Skopik Pavel wrote:

> the application you mention already exists - see http://sourceforge.net/projects/db-xsl-cfg/. But it does not cover all aspects described bellow.

There is also:

http://sourceforge.net/projects/docbook/files/fo-editor/

-- 
------------------------------------------------------------------
 Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
 Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení
 *** XML pro vývojáře 16.-18.2. ** XML schémata 30.3.-1.4. ***
  *** XSLT 19.-22.4. ** XSL-FO 18.-19.5. ** XSLT 2.0 9.6. ***
         *** Office Open XML 10.6. ***
------------------------------------------------------------------
 http://docbook.cz  Stránky o dokumentačním formátu DocBook
 http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------

OpenPGP digital signature[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]