OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

dss-x message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: Fwd: Presentation client and server signature
-------- Mensaje original --------
Asunto: 	Presentation client and server signature
Fecha: 	Mon, 14 Feb 2011 16:23:26 +0100
De: 	Òscar Burgos <oburgos@catcert.net>
Para: 	Juan Carlos Cruellas <cruellas@ac.upc.edu>, <stefan@drees.name>
CC: 	Òscar Burgos <oburgos@catcert.net>Sorry for the delay.

If we have time (I’ll be a bit late) we can discuss on this mixed
scenario and how can we approach it (whether it is possible using a
profile or adding new elements to the core)

See you later.

Oscar.

_

	
	

*Oscar Burgos Palomar*
Àrea d'assessorament


Agència Catalana de Certificació - CATCert
Passatge de la Concepció 11, 08008 Barcelona
tel: 93 272 25 88 - fax: 93 272 25 39
www.catcert.cat <http://www.catcert.cat/>

_
_

	

Aquest correu electrònic, així com qualsevol fitxer annex, conté
informació classificada. Queda prohibida la seva divulgació, còpia o
distribució a persones diferents del seu destinatari exclusiu sense
autorització prèvia per escrit de l'Agència Catalana de Certificació -
CATCert. Si vostè ha rebut aquest correu electrònic per error, si us
plau notifiqui-ho immediatament al remitent reenviant-lo.

PSA.ppt[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]